รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนปี 64 สูงกว่า 3 แสนล้านบาท

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

 

“รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 สูงกว่า 3 แสนล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 307,185 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบการลงทุนทั้งปี โดย สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการลงทุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา

น ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง ได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 161,724 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของกรอบการลงทุนทั้งปี ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่ง ในปี 2564 สูงถึง 307,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 53,363 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 (ณ เดือนธันวาคม 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน)

รัฐวิสาหกิจ กรอบลงทุนทั้งปี ผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/กรอบลงทุนทั้งปี
ปีงบประมาณ (ต.ค.63-ก.ย.64)
จำนวน 34 แห่ง 174,009 145,461 84%
ปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.64)
จำนวน 9 แห่ง 176,465 161,724 92%
รวม 43 แห่ง 350,474 307,185 88%

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน 14,263 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

 

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 (ณ เดือนธันวาคม 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ แผนเบิกจ่ายสะสม ผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 64-ก.ย.65)
จำนวน 34 แห่ง (ไตรมาส 1) 15,007 14,263 95%
ปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.65)
จำนวน 9 แห่ง (เริ่มดำเนินการเดือน ม.ค.65)
รวม 43 แห่ง 15,007 14,263 95%

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจกำกับการดำเนินการอย่างใกล้ชิดให้รัฐวิสาหกิจเร่งขออนุมัติปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้วเสร็จ โดยให้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2565 (Front – Loaded) เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบการลงทุนสูงและมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าในปี 2564 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นเครื่องมือสำคัญก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket